Tải công văn 16047/BTC-ĐT ngày 19-11

Tải văn bản.