Tải công văn 1744/TTg-QHQT ngày 24-10

Tải văn bản.