Tải công văn 206/TCHQ-TXNK ngày 11-1

Tải văn bản.