Tải công văn 3540/TCHQ-TXNK ngày 13-7

Tải văn bản.