Tải công văn 3562/TCHQ-TXNK ngày 13-7

Tải văn bản.