Tải công văn 3578/TCHQ- TXNK ngày 16-7

Tải văn bản.