Tải công văn 3607/TCHQ-TXNK ngày 17-7

Tải văn bản.