Tải công văn 3639/TCHQ-GSQL ngày 18-7

Tải văn bản.