Tải công văn 3895/TCHQ-TXNK ngày 27-7

Tải văn bản.