Tải công văn 5135/TCHQ-GSQL ngày 25-9

Tải văn bản.