Tải công văn 5584/TCHQ-TXNK ngày 15-10

Tải văn bản.