Tải công văn 5767/TCHQ-TXNK ngày 19-10

Tải văn bản.