Tải công văn 6118/TCHQ-TXNK Ngày 1-11

Tải văn bản tại đây.