Tải công văn 6269/TCHQ-TXNK ngày 8-11

Tải văn bản.