Tải công văn 6314/TCHQ-HTQT ngày 12-11

Tải văn bản.