Tải công văn 6320/TCHQ-TXNK ngày 12-11

Tải văn bản.