Tải công văn 6346/TCHQ-TXNK ngày 13-11

Tải văn bản.