Tải công văn 7756/VPCP-KGVX ngày 2-10

Tải văn bản.