Tải công văn 8215/CT-TTHT ngày 25-10

Tải văn bản.