Tải công văn 9395/VPCP-VIII ngày 19-11

Tải văn bản.