Tải quyết định 20/2012/QĐ-UBND TPHN ngày 8-8

Tải văn bản.