Thêm ba doanh nghiệp được hải quan ưu tiên

Các DN trên sẽ được ưu tiên miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, áp dụng chế độ hoàn thuế trước, kiểm tra sau…

Tính đến nay, tổng số đơn vị được ưu tiên trong lĩnh vực hải quan hiện nay là 12 DN. Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết đây là những DN tuân thủ tốt pháp luật, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Đây cũng là ba đơn vị áp dụng chế độ kiểm soát tài chính nội bộ tốt. Các quy trình quản lý hàng nhập khẩu miễn thuế; quy trình quản lý hồ sơ xuất nhập khẩu quản lý chặt chẽ, khoa học và có hệ thống.

KTX