Thêm hơn 319 tỉ đồng để điều tra, kiểm kê rừng

Trong đó 200 tỉ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 và hơn 119,699 tỉ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015.

Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng kiểm kê rừng. Bộ Tài chính có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, thiết thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Thủ tướng cũng vừa quyết định phân bổ 495,5 tỉ đồng cho Bộ Y tế và các địa phương để hỗ trợ các tỉnh miền núi khó khăn cải thiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm năm của ngành y tế và thực hiện đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020. Thủ tướng giao Bộ Y tế và các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí trên bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.