Cụ thể, ĐHĐCĐ sẽ bàn phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP), mua bán cổ phiếu quỹ, sửa đổi giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ... Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017.

ĐHĐCĐ VPBank 2018 thông qua nhiều nội dung quan trọng - ảnh 1Khách hàng giao dịch tại VPBank

Ngân hàng này dự kiến chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn dự trữ bổ sung vốn điệu lệ với tỷ lệ trên 31% cho cổ phiếu phổ thông. 

Vốn điều lệ của VPBank hiện ở mức 15.706 tỷ đồng và năm 2018 sẽ thực hiện tăng vốn với mục tiêu tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng để đạt vốn điều lệ hơn 27.000 tỷ đồng.

Năm 2018, VPBank cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP), đây cũng là một chính sách phổ biến trên thế giới với các mục tiêu giữ chân nhân tài và gắn kết hiệu quả làm việc của người lao động…