Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đồng thời bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014-2019.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố người đại diện theo ủy quyền đối với 100% phần vốn nhà nước tại VietinBank.

Theo đó, năm 2014, ngân hàng chủ trương đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn huy động, đảm bảo tín dụng an toàn, hiệu quả; cơ cấu lại danh mục đầu tư; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ; nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ. Bên cạnh đó, VietinBank tập trung tái cấu trúc theo hướng hiện đại, hội nhập với thị trường quốc tế; nâng cao năng lực tài chính, cạnh tranh, đổi mới công nghệ, mô hình tổ chức, kinh doanh, quản trị hoạt động phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế… Đồng thời tiếp tục thực hiện tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính Vietinbank đặt ra trong năm nay: Tổng tài sản 640.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2013; nguồn vốn huy động 573.000 tỉ đồng, tăng 12%; dư nợ cho vay và đầu tư 600.000 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 54.931 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 7.280 tỉ đồng…

NGỌC CHÂU