Việt Nam cũng đã chuyển từ nước nhận trợ giúp sang là đối tác hợp tác với LHQ và tham gia đóng góp xây dựng LHQ. Mặt khác, chính cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã đóng góp vào việc LHQ thông qua nghị quyết về việc trao trả độc lập cho các nước thuộc địa, dân tộc thuộc địa… 

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20-9-1977 _ 20-9-2017), theo chinhphu.vn

Kể từ khi trở thành thành viên của LHQ, Việt Nam bắt đầu nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ của LHQ thông qua các cơ quan, tổ chức chuyên môn của LHQ như Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA). Đồng thời các tổ chức khác đã đến Việt Nam, đóng góp vào công cuộc tái thiết Việt Nam bằng những dự án cụ thể...

Trong khi đó, Việt Nam cũng đã rất tích cực đóng góp vào việc nâng cao vai trò của LHQ thông qua tham gia xây dựng các quy chuẩn, chuẩn mực của luật pháp quốc tế, từ các lĩnh vực giải trừ quân bị cho đến các vấn đề kinh tế-xã hội. Việt Nam cũng tham gia vào các định hướng của LHQ như các mục tiêu thiên niên kỷ, mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: “Trong 40 năm qua, chúng ta đã chuyển từ nước nhận sự trợ giúp sang đối tác hợp tác với LHQ và tham gia đóng góp xây dựng LHQ để LHQ trở thành tổ chức toàn cầu có trách nhiệm đối với thế giới, đối với các khu vực, từ lĩnh vực hòa bình, an ninh cho đến phát triển kinh tế-xã hội…”.