Ngày 11-10, theo nguồn tin từ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh này vừa có văn bản gửi các sở, ngành và địa phương nhằm chấn chỉnh công tác công khai kết luận thanh tra.

Theo tỉnh, căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tháng 4-2017 với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xoay quanh việc công khai các kết luận thanh tra thấy rằng: Công tác công khai kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế.

Do đó để chấn chỉnh công tác này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện. Cụ thể, tất cả kết luận thanh tra phải được công khai theo đúng quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 của Nghị định số 86/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Cụ thể, trong 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Các kết luận thanh tra phải được công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo hình thức công bố tại cuộc họp như trên, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cung cấp; niêm yết kết luận tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử...

Đối với những vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm, có ý kiến tham gia của cơ quan ngôn luận thì tổ chức họp báo để công bố kết luận thanh tra.