Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF); phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố. 

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực của BCĐ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng làm phó trưởng ban thường trực và Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm phó trưởng ban.