UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC như trên.

TP cũng yêu cầu công ty này khẩn trương trao đổi về thỏa thuận sử dụng nhãn hiệu “SJC” với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Đà Nẵng theo đúng quy định. Thỏa thuận này phải được thể hiện dưới dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC phải yêu cầu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Đà Nẵng chấm dứt sử dụng nhãn hiệu “SJC” trên các hàng hóa dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “SJC”, kể cả trên các phương tiện kinh doanh liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao hướng dẫn Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC thực hiện theo quy định trong việc yêu cầu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Đà Nẵng sửa đổi tên doanh nghiệp (loại bỏ dấu hiệu SJC ra khỏi tên doanh nghiệp) để tránh nhầm lẫn trong trường hợp hai công ty không đạt được thỏa thuận về sử dụng nhãn hiệu “SJC”.