UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo ngay cho UBND các xã chủ trì làm trung gian hòa giải để Công ty Bảo Minh và người tham gia bảo hiểm thỏa thuận đúng theo tinh thần Thông tư số 43 ngày 23-8-2012 của Bộ NN&PTNT. Các trường hợp không thỏa thuận được thì UBND huyện phải thành lập tổ công tác để xác định mức độ thiệt hại làm căn cứ để hai bên thỏa thuận mức độ bồi thường.

Hiện có 225 trường hợp chưa được Công ty Bảo Minh giải quyết bồi thường thiệt hại do nuôi tôm. Nguyên do người hợp đồng bảo hiểm và Công ty Bảo Minh chưa thỏa thuận được mức độ thiệt hại, mức bồi thường.

VĂN TÂM