Tỉnh ủy Bến Tre vừa chính thức đưa Trang thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  (http://www.bentre.dcs.vn) đi vào hoạt động. 


Giao diện Trang Thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre 

Theo đó, Trang Thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thông tin đến công chúng các hoạt động lãnh đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan của Đảng.

Trang này cũng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhân dân.

Thông qua Trang Thông tin điện tử này,  cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh có thể giám sát và đánh giá hoạt động của Tỉnh ủy để từ đó có những góp ý giúp Tỉnh ủy làm tốt hơn vai trò của mình.