Bình Dương kiểm tra toàn diện về cải cách hành chính
(PLO)- UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra chặt chẽ để đánh giá thực chất việc thực hiện công tác cải cách hành chính. 

Theo UBND tỉnh Bình Dương, để đánh giá khách quan và toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ban ngành, địa phương, tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017. Việc này để có biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở TT&TT, Sở Tài chính, Sở KH&CN và một số sở, ban ngành có liên quan.

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Cạnh đó, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền, kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh.

Việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch. Đồng thời kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung công việc được phân công.

VŨ HỘI