Mục đích của việc thi tuyển nhằm từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý;  phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Bình Dương sẽ thực hiện thí điểm thi tuyển trong cơ quan hành chính đối với các chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương, Chi cục trưởng và tương đương, Phó Chi cục trưởng và tương đương, Trưởng phòng Sở, Phó Trưởng phòng Sở và tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng sở, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Nội dung thi gồm:Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó, nội dung thi viết là kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển….

Nội dung thi trình bày đề án là đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn, dự báo xu hướng phát triển.…