Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn từ 1-1-2014 đến 31-5-2017.
Theo đó, qua kiểm tra 192 hồ sơ, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.
Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp ở Ninh Thuận không bảo đảm thời gian theo quy định.
Từ năm 2014-2016, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công việc này của Ninh Thuận còn một số hạn chế. Cụ thể như: Hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định; một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
Cũng theo thông báo kết luận thanh tra, số lượng tinh giản biên chế công chức tại Ninh Thuận chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, tỉnh Ninh Thuận không thực hiện giao chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Ngoài ra, phải rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ đó, kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
Tỉnh Ninh Thuận cũng có trách nhiệm đưa ra quy định về thời hạn bắt buộc công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm.