Lão Tôn đi 'phụ đạo' phép thuật
Sau khi thọ giáo đủ 72 phép thần thông, từ thông u tới yểm đảo, Tề Thiên nhơn nhơn đắc ý không còn trò yêu chước quái nào trên dương gian mà lão Tôn không tỏ tường. 

Trong các phép thuật này, lão Tôn khoái nhứt thuật Hoàng Bạch (biến đá thành vàng).

Ngày nọ Trư Bát Giới hớt ha hớt hải về báo với lão Tôn là cần tu luyện thêm vì thuật Hoàng Bạch chỉ biến đá thành vàng xưa rồi. Nay dương thế người ta đã phát minh ra thêm phép thuật biến vàng thành đá cuội!

Không tin lại có cao thủ hơn mình, lão Tôn liền cân đẩu vân đi thực địa, đến vùng đất Khánh ở nước Việt dọ hỏi tìm cao thủ thọ giáo. Lão Tôn lân la các hàng quán, tửu lầu, phu xe…, nơi đâu lão cũng nhận câu trả lời là “quan ta có phép đó” nhưng không rõ là ai. Nhiều ngày giở đủ phép thuật nhưng không rõ mặt cao nhân, lão Tôn ôm đầu bay về trời than với Như Lai Phật tổ.

Sau khi nghe bẩm báo tỏ tường, Như Lai bật cười phán: Có phép đó nhưng là họ biến các khu đất vàng, đất kim cương thành đất giá bèo như đá cuội để giao cho tư nhân. “Đây là phép thiên biến vạn hóa mà khi tu luyện ngươi chưa kịp học. Ta lệnh cho ngươi khăn gói quả mướp đến vùng đất Khánh để các “quan nhà ta” phụ đạo, sau đó về bẩm báo để ta còn biết đường tính” - Như Lai truyền lệnh.

Giờ nếu bạn đến vùng đất Khánh, thấy có ai đang vò đầu bứt tai, lẩm nhẩm “sao khó như trúng... độc đắc”, ấy là lão Tôn đang thọ giáo môn học mới mà chưa biết nó là gì đó. Cũng phải thôi, vì nó là tà đạo, lão Tôn không tài nào "ngấm" được!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU