(PLO)- Hiện nay tuy Việt Nam chưa có Luật Biểu tình nhưng các văn bản dưới luật quy định về tập trung đông người nơi công cộng cũng đã có những nội dung liên quan đến vấn đề này.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 18/3/2005, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Trong đó, Điều 7 của Nghị định có quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng, nội dung như sau:

Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

Ngày 05/9/2005, Bộ trưởng Bộ Công an có ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BCA hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ. 

Thông tư trên đã quy định rõ về: Hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng; Người đăng ký hoặc người đại diện cho tổ chức đăng ký hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng; Thủ tục đăng ký hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng; Các trường hợp không cho phép tiến hành hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng; Tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc cho phép hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng; Các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng...

PV