(PL)- “Việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường cho lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và lưu vực sông Đồng Nai hiện còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định cơ sở pháp lý;

việc tăng cường vai trò của các ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông cũng gặp khó khăn do không có căn cứ pháp lý về quyền lực hành chính của tổ chức cấp vùng, liên tỉnh…”. Bộ TN&MT cho biết như vậy trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Về kinh phí, các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông được phê duyệt với các mục tiêu cụ thể và kinh phí rất lớn như đề án sông Đồng Nai là 1.938 tỉ đồng, đề án sông Nhuệ - sông Đáy là 3.335 tỉ đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí lại không được bố trí riêng nên rất khó huy động kinh phí để thực hiện.

Với những khó khăn trên, Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ TN&MT nghiên cứu và đề xuất một số chính sách, cơ chế đặc thù nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nước trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ trên toàn lưu vực, không chia cắt theo địa giới hành chính…

TRUNG THANH