Sở Xây dựng TP.HCM giải thích rõ nội dung trên trong tờ trình về Dự thảo quy chế quản lý nhà chung cư đã lấy ý kiến các sở, ngành, quận, huyện. Dự kiến hôm nay (15-3), TP.HCM sẽ họp với các sở, ngành, quận, huyện về dự thảo trên để tiếp tục lấy ý kiến.

Tại tờ trình, Sở khẳng định lại quan điểm không ban hành giá dịch vụ nhà chung cư đã được Sở trình TP năm 2011. Về quyền biểu quyết trong hội nghị nhà chung cư, dự thảo đề xuất tính theo đơn vị căn hộ hoặc quyền sở hữu riêng khác. Đối với nhà ở phục vụ tái định cư, Bộ Xây dựng đã có dự thảo Nghị định về phát triển nhà tái định cư và Sở Xây dựng đã góp ý. Sở sẽ đề xuất có văn bản hướng dẫn riêng cho loại chung cư này đến khi nghị định trên được ban hành để bảo đảm tính ổn định của quy chế này. Ngoài ra, Quy chế quản lý nhà chung cư trong dự thảo này cũng không áp dụng cho nhà ở sinh viên, công nhân khu công nghiệp.

CẨM TÚ