Ngày 23-5, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Cần làm rõ tổ chức, cá nhân bị kiểm toán - ảnh 1
Tổng kiểm toán Nhà nước đọc tờ trình dự thảo luật

Theo đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32, KTNN đã chỉnh sửa dự thảo Luật theo hướng không mở rộng đơn vị được kiểm toán mà quy định làm rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Điều 68 Luật hiện hành.

Cụ thể như: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, sử dụng, khai thác khoáng sản, đất đai và tài nguyên khác; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Bên cạnh đó, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo hướng sửa đổi khoản 2 Điều 68. Theo đó, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của KTNN, Kiểm toán viên Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp. Thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của KTNN, đồng thời gửi báo cáo kết quả cho KTNN.

Báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết dự thảo luật bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 2a Điều 68 để quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng nội dung trên trong dự thảo Luật là chưa rõ ràng và mở rộng đối tượng kiểm toán so với quy định hiện hành...

Tổ chức, cá nhân chỉ trở thành tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán khi tổ chức, cá nhân đó liên quan đến việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công của đơn vị được kiểm toán. Đồng thời việc kiểm tra, đối chiếu…đối với tổ chức, cá nhân có liên quan không phải là kiểm toán tổ chức, cá nhân đó.

“Vì vậy, sửa đổi Luật cần tập trung làm rõ thế nào là tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; quy định quyền hạn, phạm vi, trình tự, thủ tục của KTNN trong việc kiểm tra, đối chiếu… đối với tổ chức, cá nhân có liên quan…”, ông Nguyễn Đức Hải nói.