Theo ông Cảnh, Luật Tố cáo cần quy định rõ hơn, thống nhất về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với các trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác, về hưu hoặc được bổ nhiệm chức vụ cao hơn nhưng bị tố cáo vi phạm thời điểm trước khi bổ nhiệm. Ngoài ra, cần quy định thời hiệu tố cáo vi phạm của cán bộ, công chức để phù hợp với pháp luật hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với đơn tố cáo nặc danh thì luật quy định không giải quyết. Song có những trường hợp có nội dung tố cáo rõ ràng, có chỉ đạo phải giải quyết thì luật cần quy định rõ người bị tố cáo thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó có giải quyết tố cáo. Ngoài ra, luật cũng cần quy định cụ thể hơn về việc bảo vệ người tố cáo, trường hợp nào cần được áp dụng biện pháp bảo vệ...

Theo báo cáo, bốn năm qua TP Cần Thơ đã tiếp nhận và xử lý 234 đơn tố cáo, giải quyết được 204 đơn. Từ kết quả giải quyết tố cáo, các ngành, các cấp minh oan cho tám người và kiến nghị xử lý hành chính năm người. Về khiếu nại đã tiếp nhận hơn 3.200 đơn, giải quyết được gần 2.900 đơn. Từ kết quả giải quyết khiếu nại thu hồi về cho Nhà nước 1,5 tỉ đồng, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân trên 2 tỉ đồng.