(PL)- UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Bộ KH&ĐT về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 trên địa bàn TP. 

Theo đó, các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2018 là 1.235 gói thầu với tổng giá trị 2.283 tỉ đồng. Trong đó có 991 gói thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định nhà thầu với tổng giá trị gần 140 tỉ đồng.

Trong năm đơn vị thanh tra đã phát hiện có vi phạm quy định về hồ sơ mời thầu nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Thanh tra cũng phát hiện có việc lập hồ sơ dự thầu không trung thực, nhà thầu cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (nhưng do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, do đó Thanh tra Sở KH&ĐT đề nghị các chủ đầu tư chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm).

Nói về những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, UBND TP Cần Thơ cho biết một số gói thầu chuyên ngành đặc thù (điện, thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị thí nghiệm đào tạo đại học…) với hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham gia dự thầu còn ít, số lượng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm chưa nhiều dẫn đến tính cạnh tranh chưa cao.

Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, mặc dù có triển khai nhưng còn chưa rộng rãi và đạt tỉ lệ cao, các đơn vị tư vấn chưa chủ động để xử lý các tình huống phát sinh do hình thức đấu thầu qua mạng còn mới đối với các đơn vị tư vấn. Đối với lĩnh vực đấu thầu các dịch vụ công ích (chiếu sáng, duy tu cây xanh, thu gom, xử lý rác, thu gom, xử lý nước thải…) hiện nay thực hiện theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích còn gặp nhiều vướng mắc trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu.

HẢI DƯƠNG