Chiều 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và viên chức (CBCC&VC).

Cần Thơ: Tạm dừng tuyển giáo viên ngoại tỉnh - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu tại hội nghị chiều 4-10. Ảnh: NN

Để làm tốt ba vấn đề về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá, phân loại CBCC&VC, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nêu ra sáu vấn đề cần làm. Thứ nhất là kiện toàn ngay các tổ chức nhân sự có liên quan đến việc tổ chức thực hiện ba khâu (tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá, phân loại CBCC&VC) mà trước hết là cơ quan tham mưu trực tiếp phải chuyển biến trước...

Thứ hai là số lượng tinh giản từng năm, lộ trình giảm phải làm cho đúng, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm chính, nếu không đủ số quy định thì thủ trưởng thế vào chỗ thiếu chứ không thể lơ tơ mơ!

Thứ ba, yêu cầu lãnh đạo các sở, chủ tịch các quận/huyện rà soát số đơn vị sự nghiệp còn lại (so với liệt kê của chủ tịch UBND TP) để đưa vào đề án sáp nhập, giải thể, cổ phần hóa hoặc tự chủ. Việc rà này phải xong vào cuối năm 2017 để có đề án thực hiện vào năm 2018. Sau rà soát mà còn đơn vị nào không cần thiết lọt lại thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm.

Thứ tư, từ nay trở đi hết sức thận trọng việc đề xuất thành lập thêm đơn vị mới và nhận thêm người mới. Ngành giáo dục tạm ngưng nhận giáo viên ngoại tỉnh để tập trung việc sắp xếp lại trong TP, khi sắp xếp còn thiếu thì mới nhận thêm. Việc rà này phải xong trong tháng 11 tới.

Thứ năm, quản lý chặt, hiệu quả các khâu xác định vị trí việc làm, đánh giá CBCC&VC. Thứ sáu, các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN-KCX, Ngân hàng Nhà nước, các quận/huyện tham mưu cho TP tạo thuận lợi, tăng đầu tư, tăng sản xuất, kinh doanh để tạo ra công ăn việc làm mới.