UBND tỉnh yêu cầu phải kịp thời ngăn chặn các trường hợp khoan giếng khai thác nước ngầm trái phép tại huyện đảo Lý Sơn, nhất là trên địa bàn xã An Hải, đồng thời hướng dẫn cho các hộ dân lập thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác nước ngầm theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác nước ngầm thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý…