(PL)- Những hạn chế trong phát triển đô thị vừa được Bộ Xây dựng chỉ rõ tại dự thảo chỉ thị về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, phát triển đô thị còn bộc lộ nhiều hạn chế như công tác quy hoạch còn chậm; chất lượng quy hoạch còn thấp, còn thiếu nhiều quy hoạch đặc biệt là quy hoạch chi tiết; công tác lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chưa được quan tâm và còn lúng túng trong việc thực hiện.

Cùng với đó, việc phát triển các khu đô thị mới còn bị động, chưa xuất phát từ quy hoạch. Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch còn yếu, kết nối hạ tầng giữa các khu đô thị chưa được quan tâm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội triển khai chậm, thiếu đồng bộ. Tình trạng lãng phí đất trong các đô thị chưa được khắc phục, hiệu quả đầu tư xây dựng còn thấp ảnh hưởng đến phát triển bền vững và diện mạo đô thị.

HOÀNG VÂN