(PL)- Thủ tướng vừa ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, mọi người có thể phản ánh, kiến nghị hành vi chậm trễ, gây phiên hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Những cơ chế, chính sách, TTHC không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Để gửi phản ánh, kiến nghị, người dân truy cập vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn; doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau bảy ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn hai ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp…

GIA HI