(PL)- Ngày 18-12 đã diễn ra ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa XI.

 

Theo TTXVN, buổi sáng, BCHTW Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng; về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội XII và dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng.

Buổi chiều, BCHTW Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự BCHTW Đảng khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

AT