Đảng ta trong quá trình đấu tranh cách mạng đã đạt được những thành tựu to lớn.

Bài học lớn nhất của cách mạng nước ta là dựa vào dân. Bắt đầu từ dân cuối cùng cũng vì dân đó là lý tưởng và mục đích của Đảng Cộng sản. Trong bối cảnh hiện nay, niềm tin của dân với Đảng sẽ tạo nên sức mạnh cho Đảng. Trong cuộc đấu tranh chống các nguy cơ như Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ muốn thành công phải dựa vào dân, không có sự ủng hộ, đồng tình của người dân trong cuộc đấu tranh loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất này thì thật là nan giải.

Để nhận được sự đồng thuận từ nhân dân, Đảng ta cần phát huy thực sự dân chủ để người dân có thể tham gia một cách đầy đủ nhất, thực chất nhất chứ không hình thức vào những sinh hoạt của đời sống chính trị mà Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo. Kiên quyết xử lý người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống như tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, vun vén cho gia đình, cho riêng mình, vô cảm với dân không làm hết trách nhiệm, nhiệm vụ của người lãnh đạo, người cộng sản. Việc xử lý này không có vùng cấm với bất kỳ ai.

Song song đó, tự thân Đảng phải đổi mới phong cách làm việc, phương thức lãnh đạo, cầm quyền làm sao bớt đi ngăn cách giữa Đảng với dân, giữa cơ quan công quyền, nhà nước với dân. Cải tiến cải cách hành chính, đổi mới phong cách công tác, phương thức lãnh đạo để gần dân, hiểu dân, tin dân, bàn bạc với dân. Hay như Bác Hồ nói từ năm 1947: Hãy đưa mọi việc ra cho dân thảo luận trước khi Đảng quyết định.

Cùng đó Đảng phải thực sự đoàn kết, thống nhất, không để sự chia rẽ, gây mất đoàn kết tồn tại trong Đảng. Phải hết sức tránh điều này. Nguyên tắc xây dựng Đảng cách mạng chân chính là chống bè phái để đảm bảo sự thống nhất. Nếu không thống nhất trong Đảng, không đoàn kết tốt trong Đảng thì không thể nói gì đến đoàn kết trong xã hội nữa.

Đồng thời phải thẳng thắn nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, loanh quanh không thừa nhận, ngụy biện không bao giờ lấy được lòng tin của dân. Khi có sai lầm phải tìm ra nguyên nhân, quyết tâm sửa chữa. Bằng hành động chứ không phải lời nói. Phải hết sức chú ý giữa việc nói và làm. Nên nói ít thôi mà làm nhiều, vì Đảng ta là Đảng hành động. Năng lực tổ chức thực hiện là ở hành động.

PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

V.THỊNH ghi