Hội nghị đã thông qua bảy nhiệm vụ trọng tâm của UBKT Đảng các cấp ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2010. Trong đó, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; giải quyết kịp thời và không để tồn đọng đơn thư tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; tham mưu giúp cấp ủy kiện toàn nhân sự UBKT các cấp...
Đến nay, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có trên 420.000 đảng viên và gần 10.000 tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm 2009, UBKT Đảng các cấp ở khu vực đã tổ chức kiểm tra gần 27.000 đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng.

CX