Đối với các tỉnh đã thành lập cơ quan này, lực lượng cán bộ chuyên môn còn mỏng nên gặp khó khăn trong việc điều tra, thống kê, quản lý và khai thác biển, đảo. Bên cạnh đó, hiện chưa thống nhất được mô hình quản lý nhà nước đối với các cơ quan này. Có 11 tỉnh thành lập cơ quan quản lý về biển và hải đảo độc lập, trong khi 10 tỉnh còn lại ghép cơ quan này với cơ quan khác.                                                                                               

HOÀNG VÂN