Như vậy, đến nay Bình Phước có 10 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có ba phòng công chứng nhà nước và bảy văn phòng công chứng tư nhân. Theo lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, việc thành lập thêm các phòng công chứng sẽ tạo thuận lợi cho người dân ở các địa phương trong việc thực hiện các giao dịch, đồng thời góp phần đảm bảo tính an toàn cho các giao dịch của tổ chức, cá nhân.

Hoàn thiện chế định công chứng là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện NQ 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Năm 2011, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã phê duyệt đề án “Quy hoạch và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại Bình Phước đến năm 2020” nhằm triển khai tốt công tác bổ trợ tư pháp và xã hội hóa các tổ chức hành nghề công chứng.

N.ĐỨC